کسب و کار و کارآفرینی​

در راستای حمایت از کسب و کار با طرح های توجیهی و قابلیت تجاری‌سازی مناسب، کلیه خدمات ایجاد  (طرح ایده) تا تجاری سازی کسب و کار قابل ارائه می باشند.

زمینه های فعالیت

▪ تهیه طرح های توجیهی و مدل های تجاری و سرمایه گذاری
▪ مشاوره سرمایه گذاری
▪ مشارکت در طرح های موفق و با توجیه اقتصادی